Lexical Studies

  • Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL 19451989, t. 13, red. J. Myszor, Verbinum, Warszawa 20022006.
  • Myszor J., Mirek A., Leksykon… Suplement, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2008, t. 41, z. 1, s. 137176.
  • Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 9651999, Warszawa 2000.
  • Archidiecezja warszawska. Adresy parafii i ośrodków duszpasterskich oraz obsada personalna. Stan z dn. 7 XI 1983, red. G. Kalwarczyk, KMW, Warszawa 1983.
  • Jubileuszowy Rocznik Archidiecezji Warszawskiej, red. G. Kalwarczyk, Warszawa 1998.
  • Kalwarczyk G. (red.), „Rocznik Archidiecezji Warszawskiej 1990”, Warszawa 1993.
  • Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 195689, t. 1-3, Karta, Warszawa 20002006.
  • Prokop K.R., Biskupi Kościoła katolickiego w III Rzeczpospolitej. Leksykon biograficzny, Universitas, Kraków 1998.